Odszkodowania

OSOBOWE
01
 
 

Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, wypadkowi przy pracy lub w drodze do pracy? Podczas leczenia lekarz popełnił błąd w sztuce medycznej?Skontaktuj się z nami!

Udzielamy fachowej pomocy poszkodowanym oraz ich bliskim w dochodzeniu należnych Wam odszkodowań i zadośćuczynień.

Nasi specjaliści reprezentują poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, a jeżeli wymaga tego dana sprawa również w postępowaniach karnych.

Pomożemy wywalczyć należne Ci świadczenia!

 

Szkoda osobowa to każda szkoda, która wynika z pozbawienia życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Jeżeli uległeś wypadkowi komunikacyjnemu (np. jako uczestnik wypadku/kolizji drogowej), jeżeli uległeś wypadkowi podczas pracy lub w drodze do pracy, jeżeli złamałeś/skręciłeś nogę/rękę lub doznałeś innego urazu na nieodśnieżonym chodniku przysługuje Ci szereg świadczeń. Nasza fundacja pomoże Ci w ich uzyskaniu.

Możemy wywalczyć dla Ciebie m.in.:
– jednorazowe zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
– zwrot kosztów związanych z wypadkiem, np. opłat za leczenie, rehabilitację
– renta uzupełniająca, która stanowi różnicę w dochodach osiąganych przed i po wypadku
– renta związana z większymi potrzebami poszkodowanego, np. opłacanie dodatkowego leczenia
– zwrot utraconych zarobków wskutek niemożliwości wykonywania zawodu
– inne świadczenia, które przysługują zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odszkodowania za błędy medyczne.
Jeżeli w trakcie leczenia, zabiegu operacyjnego czy pobytu w szpitalu wyrządzona została Ci szkoda poprzez zaniedbanie lub błąd medyczny przysługuje Ci m.in.:
– zwrot kosztów związanych z dalszym leczeniem, zakupem leków, dojazdami do szpitala etc
– jeżeli powstał trwały uszczerbek na zdrowiu, możesz ubiegać się o przyznanie comiesięcznej renty
– zadośćuczynienie, które powinno wynagrodzić Twoje cierpienia fizyczne i psychiczne.
Reprezentujemy poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu jak również z tytuły śmierci najbliższych.

Nasza pomoc oparta jest na wieloletnim doświadczeniu specjalistów, którzy rzetelnie poprowadzą Waszą sprawę.

Do każdej sprawy przydzielony jest specjalista, który zajmuje się nią kompleksowo, indywidualnie dostosowując swoje działania do Państwa potrzeb.

 

Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń pod numer 724-315-317 lub napisz prawo@fundacjatauri.pl

 

Kontaktując się z nami masz gwarancję uzyskania rzetelnej pomocy specjalisty: adwokata bądź radcy prawnego, który poprowadzi Twoją sprawę.

Nie posiadamy rozbudowanej struktury korporacyjnej, w której Poszkodowany ma kontakt jedynie z agentem i infolinią. Od początku do końca Państwa sprawą zajmuje się jeden ze współpracujących z nami wykwalifikowanych prawników, z którym macie przez cały czas kontakt.

Zapewne wielu agentów już się z Państwem kontaktowało obiecując niezwykle wysokie kwoty, które w późniejszym etapie okazują się nieosiągalne.

Wasz interes jest naszym interesem, dlatego dochodzimy realnych kwot odszkodowań i zadośćuczynień.

Z uwagi na brak rozbudowanych struktur prowadzimy sprawy na najkorzystniejszych warunkach finansowych.

Nie pobieramy od poszkodowanych żadnych zaliczek, nasze wynagrodzenie to tylko 10 % wyegzekwowanej kwoty – płatne w chwili otrzymania odszkodowania oraz zasądzone koszty adwokackie, które nie są pokrywane przez Was, a bezpośrednio przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

W szczególnych przypadkach fundacja pomaga dochodzić swoich roszczeń poprzez kredytowanie opłat sądowych.

RZECZOWE
02

 

Szkoda na mieniu to uszczerbek, który bezpośrednio dotyczy dóbr i interesów majątkowych poszkodowanego. Szkoda rzeczowa (majątkowa) powstaje przede wszystkim na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy.

Szkody majątkowe powstają najczęściej na skutek wypadków komunikacyjnych, zalania przez sąsiada mieszkań oraz innych pomieszczeń, pożarów, powodzi, katastrof budowlanych, kradzieży oraz powstałych w inny sposób zniszczeń mienia.

Najpowszechniejszym przykładem tego typu odszkodowań jest dopłata do odszkodowania z tytułu szkody częściowej lub całkowitej na pojeździe dochodzona od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kolizji lub wypadku.

Do szkody majątkowej należy również zaliczyć koszty holowania pojazdu, wynajmu samochodu zastępczego oraz parkingu dla zniszczonego samochodu.

 

Prowadzimy sprawy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na najem auta zastępczego oferowanego przez wypożyczalnie samochodowe.

Pomagamy również dochodzić odszkodowania za uszkodzone mienie na skutek działania osób trzecich z innych tytułów.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w około 90% przypadków znacznie zaniżają przyznawane odszkodowania. Różnica pomiędzy przyznanym przez sąd a rzeczywiście należnym odszkodowaniem potrafi sięgać niekiedy nawet 500%.  W zdecydowanej większości przyznane odszkodowanie odpowiada jedynie 30%-50% należnego odszkodowania.

Nasza pomoc w zakresie likwidacji szkód majątkowych obejmuje:

– fachowe doradztwo i najlepszą pomoc prawną współpracujących z nami adwokatów i radców prawnych

– pomoc w stworzeniu najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych wzorów umów cesji wierzytelności

– wycenę rzeczywistego rozmiaru szkody powstałej w wyniku kolizji drogowej przez zespół współpracujących z nami biegłych sądowych

– weryfikację wysokości wypłaconej kwoty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej na pojeździe (towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają wartość pojazdu)

– uzyskanie zwrotu kosztów, które są następstwem powstałej szkody, np. koszt wynajmu auta zastępczego, koszt holowania uszkodzonego pojazdu, koszty opinii ekspertów itp.

– pomoc w dochodzeniu należnych odszkodowań na drodze sądowej.

W ramach prowadzonych spraw z tytułu odszkodowań oferujemy pomoc warsztatom, pomocom drogowym oraz wypożyczalniom w dochodzeniu odszkodowań nabytych przez nich od poszkodowanych w drodze cesji.

Nasz wyspecjalizowany zespół przeprowadził już z powodzeniem tysiące tego typu spraw.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu pełnej kwoty należnego odszkodowania, ustaleniu odpowiedzialności za powstanie szkody.

 

Dzięki dużemu doświadczeniu współpracujący z nami adwokaci i radcy prawni:

– właściwie weryfikują każdą sprawę

– doradzają czy proponowana przez ubezpieczyciela kwota jest adekwatna do poniesionych strat

– mając na uwadze najlepszy interes klienta doradzamy czy sprawę warto załatwić na drodze polubownej, np. poprzez zawarcie ugody czy też wejść na drogę sądową

-doprowadzamy do jak najszybszej wypłaty należnego świadczenia.

W przypadku firm, które masowo zajmują się tego typu sprawami warunki współpracy ustalane są indywidualnie.

Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń pod numer 724-315-317 lub napisz prawo@fundacjatauri.pl

Copyrights© 2017 Fundacja TAURI      Polityka prywatności       Oświadczenie o dostępności
Realizacja: BeOnlineStudio.pl